DISCLAIMER

DISCLAIMER

1. Algemeen

Het gebruik van deze website van Boats4rent (een handelsnaam van Boaty B.V.) en de daarmee verbonden websites is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden en beperkingen.

2. Het gebruik van onze website

Bij het bezoek aan onze website verwacht je juiste, betrouwbare, actuele en volledige informatie. We besteden daar dan ook veel tijd en zorg aan. Toch kan het onverhoopt voorkomen dat je onjuistheden en onvolledigheden aantreft.
Wij doen ons best om te zorgen voor een optimale toegankelijkheid, veiligheid en werking van onze website, maar ook hiervoor bieden wij geen enkele garantie.

3. Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van de inhoud van, de toegang tot of het gebruik van deze site wordt door Boats4rent uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Informatie, producten en diensten van derden

Informatie aangeleverd door derden en verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Boats4rent zijn slechts opgenomen als een extra service aan onze bezoekers. Hoewel we selectief zijn m.b.t. informatie van derden die op deze site wordt opgenomen en de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

5. Copyright

Alle informatie op deze website (waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken) is eigendom of in licentie van Boats4rent, wordt beschermd door databankrecht, merkenrecht, auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze mag niet zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Boats4rent worden vermenigvuldigd, overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt, tegen vergoeding beschikbaar gesteld aan anderen of verspreid. Hierop zijn twee uitzonderingen: informatie waarbij één of meer social sharing buttons door ons zijn geplaatst, mag je hiermee voor niet-commerciële doeleinden doorsturen. Je mag de informatie op deze website ook wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

6. Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

7. Wijzigingen

Boats4rent behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient de aanbeveling om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, is gewijzigd.

8. Klachten, opmerkingen, vragen

Heb je een klacht, opmerking of vraag over onze website of over deze disclaimer? Laat het ons s.v.p. weten via info@boats4rent.nl. Op die manier kunnen wij jou en onze andere bezoekers zo goed mogelijk helpen.